1. Статут ОНМУ

2. Стратегічний план розвитку ОНМУ на період 2020-2025 рр.

3. Стратегія розвитку міжнародної діяльності (інтернаціоналізації) ОНМУ 2016-2020 рр.

4. Структурна схема управління ОНМУ

5. Положення про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх програм в ОНМУ

6. Положення про підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства в ОНМУ

7. Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

8. Положення про дистанційне навчання в ОНМУ

9. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ОНМУ

10. Колективний договір ОНМУ

11. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в ОНМУ

12. Положення про академічну доброчесність в ОНМУ

13. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії в ОНМУ

14. Звіт ректора за 2020 р.

15. Положення вибіркові ННМГІ

16. Положення про відділ внутрішнього аудиту

17. Положення про відділ наукової роботи студентів ОНМУ

18. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в ОНМУ

19. Положення про вчену раду ОНМУ

20. Положення про заміщення вакантних посад НПП ОНМУ

21. Положення про заходи запобігання і протидії корупції в ОНМУ

22. Положення про звання Почесний працівник ОНМУ

23. Положення про індивідуальний навчальний план студента ОНМУ

24. Положення про комісію з питань академічної доброчесності в ОНМУ

25. Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освітньої діяльності ОНМУ

26. Положення про науковий центр досліджень соціального розвитку країн Одного поясу, одного шляху ОНМУ

27. Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ОНМУ

28. Положення про організацію освітнього процессу ОНМУ

29. Положення про підготовчі курси в ОНМУ

30. Положення про порядок підготовки, виготовлення, обліку та видачі академічних довідок в ОНМУ

31. Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність в ОНМУ

32. Положення про процедуру визначення академічної різниці, ії складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін в ОНМУ

33. Положення про студентське самоврядування ОНМУ

34. Положення про центр міжвузівської освіти

35. Положення про центр освітніх послуг ОНМУ

36. Положення про центр позанавчальної діяльності

37. Положення про КАСН-ОНМУ, Центр досліджень Китаю.

38. Положення про Чорноморський морський фаховий коледж ОНМУ

39. Правила внутрішнього розпорядку ОНМУ

40. Наказ про організацію роботи університету на час карантину

41. Наказ про деякі питання організації навчального процесу на час карантину

42. Порядок призначення і виплати стипендій студентам ОНМУ

43. Порядок супроводу ( надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення

44. Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття вищої освіти

45. Сертифікат якості ISO (eng)

46. Сертифікат якості ISO (укр)

47. Опис єдиного інформаційного середовища ОНМУ

48. Протокол засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора ОНМУ

49. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

50. Положення про студентське містечко в ОНМУ

51. Положення про практику ОНМУ

52. Норми часу для планування й обліку роботи НПП ОНМУ

53. Інструкція щодо порядку приймання та розміщення випускних робіт в системі UNICHECK

54. Декларування про дотримання ліцензійних умов з матеріально-технічного забезпечення ОНМУ

55. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 р.

56. Положення про почесну грамоту ОНМУ

57. Зміни до документу Норми часу для планування й обліку роботи НПП ОНМУ

58. Зміни до документу правила внутрішнього розпорядку ОНМУ

59. Зміни до документу. Положення про порядок підготовки, виготовлення, обліку та видачі академічних довідок в ОНМУ

60. Матеріально-технічне забезпечення

61. Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України

62. Національне агенство з питань запобігання корупції

63. Наявність гуртожитків

64. Відомості про здійснення заходів державного контролю (нагляду) за дотриманням законодавства у сфері освіти

65. Відомості про здійснення заходів контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

66. Кошторис ОНМУ на 2021 р.

67. Наказ про встановлення вартості навчання у 2020-2021 н.р.

68. Наказ про запровадження карантину в ОНМУ

69. Наказ про плату за проживання в студентських гуртожитках

70. Наказ про призначення відповідальної особи за забезпечення супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення

71. Наказ про призначення особи, уповноваженої з питань запобігання та виявлення корупції.

72. Штатний розпис на 2021 рік ОНМУ

73. Обгрунтування щодо закупівель ОНМУ на 2021 р (3)

74. Обгрунтування щодо закупівель ОНМУ на 2021 рік (2)

75. Обгрунтування щодо закупівель ОНМУ на 2021 рік

76. Оприлюднення обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (1)

77. Оприлюднення обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

78. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

79. 2_03_170_Положення_про_студентський_науковий_гурток_ФІЛОЛОГІ

80. 2-02-15 Положення про заміщення вакантних посад НПП ОНМУ

81. 2-02-23 Положення про організацію освітнього процесу

82. 2-02-25 Положення про Почесний працівни ОНМУ

83. 2-02-26 Положення про Почесну грамоту ОНМУ

84. 2-02-27 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників в ОНМУ

85. 2-02-30 Положення про комісію з нагород в ОНМУ

86. 2-02-35 Інструкція для претендвнтів на участь у конкурсному відборі на заміщення деяких вакантних посад НПП ОНМУ

87. 2-03 114 Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ОНМУ

88. 2-03-4 Тимчасова інструкція з діловодства в ОНМУ

89. 2-03-5 Положення про систему ключових показників ефективності в Одеському національному морському університеті

90. 2-03-29 Інструкція щодо переведення студентів контрактної форми навчання на бюджетну

91. 2-03-44 Положення про переведення, відновлення, зарахування на навчання в ОНМУ

92. 2-03-45 Тимчасова інструкція про порядок введення спеціалізацій в ОНМУ

93. 2-03-57 Положення про практику ОНМУ

94. 2-03-60 Положення про атестацію педагогічних працівників ОНМУ

95. 2-03-65 Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність в ОНМУ

96. 2-03-72 Положення про редакційну колегію

97. 2-03-75 Положення про WEB - сайт ОНМУ

98. 2-03-87 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в ОНМУ

99. 2-03-88 ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання в ОНМУ

100. 2-03-89 Положення про підготовчі курси в ОНМУ

101. 2-03-101 Норми часудля планування й обліку роботи НПП ОНМУ (ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ З 01.09.2021Р.)

102. 2-03-102 Положення про атестацію здобуавчів

103. 2-03-112 Зміни до Порядку призначення і виплати стипендій студентам ОНМУ

104. 2-03-112 Порядок призначення і виплти стипендій студентам ОНМУ

105. 2-03-116 Положення про порядок замовлення,друку,видачі та обліку документів про вищу освіту в ОНМУ_removed

106. 2-03-132 Кодекс академічної доброчесності ОНМУ

107. 2-03-134 ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки, виготовлення акакдемічних довідок_removed

108. 2-03-147 Положення про реалізацію студентами ОНМУ права на вільний вибір навчальних дисциплін

109. 2-03-149 Положення про врегулювання конфліктних ситуацій ОНМУ

110. 2-03-151 Положення про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх програм в ОНМУ

111. 2-03-152 Положення про неформальну та інфомальну освіту учасників освітнього процесу ОНМУ

112. 2-03-153 Положення про порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та т_removed

113. 2-03-156 Положення про структуру, зміст, критерії оцінювання мотиваційних листів при прийомі до ОНМУ

114. 2-03-157 Положення про дистанційне навчання в ОНМУ

115. 2-03-171 Порядок підготовки дистанційного курсу в ОНМУ

116. Наскрізна програма практики спеціальності 035 Філологія

117. Інструкція оцінювання 035 Філологія